Forskning om forskningsetik

2020-04-03

Sista ansökningsdatum

2020-05-07 15:00

Planerat beslutsdatum

2020-11-26 00:00

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet utlyser gemensamt projektanslag för forskning om forskningsetik.

Sammanfattning

 • Område: samtliga
 • Söks av: enskild forskare eller mindre forskargrupper med svensk anknytning
 • Projekt beviljas för: minst ett och maximalt tre år
 • Ansökningsbelopp: minst 1 och maximalt 8 miljoner kronor för projektet i sin helhet
 • Utlysningen öppnar: 14 april kl. 10.00
 • Utlysningen stänger: 7 maj kl. 15.00
 • Beslut fattas: 26 november
 • Projekt startar: 2021

Bakgrund

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet har, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, identifierat ett behov av ytterligare svensk forskning om forskningsetik och vill därför stimulera vetenskapliga insatser inom ett område som är avgörande för forskningens legitimitet.

Inriktning

Syftet med satsningen är att främja svensk forskning om forskningsetik. Avsikten är att stärka kunskapen och medvetenheten om forskningsetiska frågor genom att satsningen ger upphov till såväl empiriska resultat som begreppsutveckling av hög vetenskaplig kvalitet. Både forskning kring god forskningssed, centrala begrepp, forskarsamhällets regleringar, peer review och publiceringsmönster, tillgång till data och forskarens funktion som expert kan vara relevant i sammanhanget. Frågor rörande tolkning och tillämpning av begrepp och regelverk välkomnas. Den sökande ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa den definierade forskningsuppgiften inom en begränsad tid. Utlysningen kan med fördel sökas av forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap men är öppen för alla vetenskapsområden.

Villkor

 • Projektet ska ha svensk anknytning. Det innebär att forskare verksamma i Sverige deltar i forskningen eller att en svensk forskningsutförande enhet är involverad.
 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Projektledare och projektdeltagare behöver inte ha slutredovisat sina tidigare forskningsprojekt för att kunna söka detta anslag, men ska i ansökan redovisa eventuella pågående anslag.
 • Det är endast möjligt att medverka i en ansökan inom utlysningen, oavsett om du är projektledare eller projektdeltagare.
 • Att söka medel inom ramen för denna utlysning utesluter inte möjligheten att ansöka inom finansiärernas övriga stödformer.
 • Projektarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år.
 • Projektarbetstiden för projektledaren ska uppgå till minst 20 procent för varje budgetår
 • Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands.
 • Professorer kan avlönas inom projektet.
 • Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en av RJ godkänd anslagsförvaltare.
 • Projektledaren ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

Ansökan

Ansökan sker elektroniskt genom RJ:s ansökningssystem. Vi ber dig att orientera dig i ansökningsformuläret parallellt med att du läser nedanstående instruktioner. Ansökan ska innehålla följande delar:

Sammanfattningen, ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats.

Projektbeskrivningen får omfatta max 32 000 tecken inklusive blanksteg, ska skrivas på engelska och redovisa:

 • Forskningsfrågan
 • Syftet
 • Teori och metod
 • Forskningsplan och motiveringar till projekttiden
 • Bidrag till den internationella forskningsfronten
 • Forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten
 • Forskarens/forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter
 • Nuvarande anställningsförhållanden för all forskande personal
 • Redovisning av eventuella internationella samarbeten
 • Plan för hur information om projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt. Läs mer om RJ:s policy för öppen tillgång till vetenskaplig produktion.

Budgeten

 • Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet.
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet.
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift, men namnge dem inte.
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras.
 • Kostnader för resultatspridning, inklusive kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd ska anges.
 • Inga indirekta kostnader ska redovisas i ansökan.
 • Till varje beviljat projekt adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands.
 • Under Budgetspecifikation ska samtliga kostnader specificeras och motiveras. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte.

Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av både projektledaren och prefekt eller motsvarande, och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka efter deadline. Endast försättssidorna med budgeten och signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Bedömningskriterier och beredningsprocess

De avgörande kriterierna vid beslut är den vetenskapliga kvaliteten i forskningsinnehållet och projektets genomförbarhet. Projekt bedöms och prioriteras av en av finansiärerna utsedd beredningsgrupp med inslag av internationella forskare. Formellt beslut fattas av RJ:s styrelse. Någon motivering till beslutet ges ej.