Ansökan och budget

2023-11-20

En fullständig ansökan görs i RJ:s ansökningssystem. Orientera dig i ansökningssystemet samtidigt som du läser nedanstående instruktioner. 

Ansökan ska innehålla följande delar: 

Sammanfattning 

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför forskningsuppgiften är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras. Den ska formuleras så att en intresserad allmänhet kan förstå. Om ansökan beviljas publiceras sammanfattningarna direkt på RJ:s webbplats. 

Programbeskrivning 

Programbeskrivningen ska skrivas på engelska, 
får omfatta max 80 000 tecken inklusive blanksteg och redovisa: 

 • forskningsfråga 
 • syfte 
 • teori och metod 
 • programplan med delprojekt och en redogörelse för programmets genomförande 
 • plan för hur programmet ska koordineras och hållas samman 
 • bidrag till den internationella forskningsfronten 
 • forskarnas funktion i programmet 
 • forskningsledarens och forskarnas relevanta kompetens och meriter 
 • nuvarande anställningsförhållanden för samtliga forskare 
 • plan för hur information om programmet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt. Läs mer om RJ:s riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig produktion.  

Budget 

 • Namnge forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom programmet. 
 • Lönekostnader för ej namngiven forskande personal ska i förekommande fall tas upp under Drift och inkludera LKP. 
 • Redovisa även arbetstid och lönekostnader för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och teknisk personal som Drift och inkludera LKP. Namnge dem inte. 
 • Ange 0 kronor i månadslön för projektdeltagare som inte avlönas inom programmet. 
 • Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras och motiveras. 
 • Ange eventuella kostnader för datahantering eller andra infrastrukturrelaterade kostnader som Drift.
 • Ange kostnader för resultatspridning, samt eventuella kostnader för öppen tillgång och produktionsstöd. 
 • Inga indirekta kostnader eller universitetsgemensamma avgifter (exempelvis it, lokaler och administration) ska redovisas i ansökan. 
 • Till varje beviljat program adderas ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader enligt den modell som RJ tillämpar. Detta inkluderar även kostnader som uppstår hos andra forskningsutförande enheter, både i Sverige och utomlands. 

Budgetspecifikation 

Budgetspecifikation ska skrivas på svenska eller engelska. Samtliga kostnader som tas upp i budgeten ska specificeras och motiveras separat. Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. 

Ansökan ska godkännas av bidragsförvaltaren och skrivas under elektroniskt av projektledaren och prefekt eller motsvarande. RJ behandlar endast undertecknade ansökningar.

Datahanteringsplan 

Du behöver ha en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som RJ beviljar bidrag för. Du ska inte skicka in planen, men projektledaren och bidragsförvaltaren ansvarar genom sina underskrifter på kontraktet för att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas, och att planen underhålls och följs. Läs mer om datahanteringsplaner.