Villkor

2023-11-20
 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel ska namnges i ansökan.
 • Alla deltagande forskare som söker lönemedel ska ha avlagt doktorsexamen vid ansökningstillfället (doktorander kan delta i programmet men kan avlönas först efter doktorsexamen). 
 • Begränsad finansiering kan sökas för ej namngiven forskande personal (högst två per program).
 • Forskningsledaren ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare forskningsanslag beviljade av RJ. 
 • Forskningsledaren får endast skicka in en ansökan om RJ Program. 
 • Svensk anknytning krävs. Med detta menas att forskare verksamma i Sverige med formell anknytning till ett svenskt lärosäte deltar i forskningen. 
 • Det är tillåtet att inkludera kostnader för forskare verksamma utomlands.  
 • Programtiden ska vara 6–8 år. 
 • Programarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år. 
 • Sökanden ska säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska rekommendationer, och att en etisk prövning genomförs i de fall det krävs. 
 • Alla svenska universitet och högskolor är godkända bidragsförvaltare. RJ förbehåller sig rätten att vid varje ansökan avgöra vilka övriga organisationer som kan godkännas.